REGULAMIN KONKURSU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu.
 2. Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

 

§2

 1. Konkurs organizowany jest z okazji 10 urodzin MR. PANCAKE.
 2. Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, skierowany jest do użytkowników serwisu społecznościowego Instagram, którzy są fanami profilu pod nazwą „MR. PANCAKE” (dalej: „Konkurs”).
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem profilu pod nazwą „MR. PANCAKE” w serwisie społecznościowym Instagram pod adresem:
 • https://www.instagram.com/mrpancakepl/?hl=pl (dalej: „Profil”).
 1. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany, organizowany przez serwisy Facebook oraz Instagram ani nie jest z nimi związany. Przystępując do Konkursu, Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi. Serwisy Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

 

§3

Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.

 

ORGANIZATOR

§4

Organizatorem Konkursu jest Piotr Śliwa prowadzący działalność gospodarczą w (00-628) Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 17 LU 4, , NIP: 738-199-60-74 (dalej: „Organizator”).

 

CZAS TRWANIA

 

§5

Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od dnia  16 sierpnia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku za pośrednictwem Profilu.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 

§6

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania w Polsce, pełną lub co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca niefikcyjne (tj. zawierające prawdziwe dane) konto w serwisie społecznościowym Facebook i/lub Instagram (dalej: „Uczestnicy Konkursu”).
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin (tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo) pracowników Organizatora.

 

§7

Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych (w tym poprzez uczestnictwo w Konkursie za pośrednictwem fikcyjnego profilu w serwisie społecznościowym Facebook i/lub Instagram), złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, etykiety lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika Konkursu z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu.

 

§8

W przypadku podejmowania przez Uczestnika Konkursu lub inne osoby działań sprzecznych z Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień Uczestników Konkursu przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

§9

Od momentu uzyskania prawa do Nagrody Uczestnik Konkursu staje się Zwycięzcą Konkursu.

 

KOMISJA KONKURSU

 

§10

 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w 3 osobowym składzie.
 2. Komisja nadzoruje przebieg Konkursu, wyłania Zwycięzcę, jak również dba o przestrzeganie zasad Regulaminu oraz rozstrzyga wszelkie spory.

 

ZASADY KONKURSU

 

§11

 1. Zadaniem konkursowym jest zamieszczenie, w czasie trwania konkursu, instastories z odpowiedzią na hasło: „Złóż najfajniesze życzenia z okazji 10 urodzin Mr. Pancake” wraz z oznaczniem Organizatora, tj. @mrpancakepl, a także zaobserwowanie profilu Organizatora na portalu społecznościowym Instagram (dalej: „Zadanie Konkursowe”)
 2. Zamieszczone instastories w ramach Zadania Konkursowego nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa i Regulaminów serwisu społecznościowego Instagram, ani zawierać treści wulgarnej, ośmieszającej lub sprzecznej w dobrymi obyczajami.
 3. Wykonując Zadanie Konkursowe Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
 • Zamieszczone instastories jest wolne od wad prawnych i wad fizycznych, a korzystanie z niego i rozporządzanie nim nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności osobistych lub majątkowych praw autorskich,
 • przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych § 17 ust. 2 Regulaminu.

 

§12

 1. Uczestnicy Konkursu mogą przystąpić do Konkursu w dniach od dnia 2 sierpnia 2021 roku, od godziny 24:01 do dnia 31 sierpnia 2021 roku, do godziny 24:00, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego.
 2. Uczestnik Konkursu może zamieścić tylko jedne instastories w ramach Zadania Konkursowego. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika Konkursu więcej niż jednego Isntastoreis pod uwagę będzie brane tylko pierwsze zamieszczone instastories. Kolejne zamieszczone instastories nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odrzucania instastories zgłoszonych do Konkursu, jeżeli są one niezgodne z tematyką Konkursu albo jeżeli ich prezentacja stanowi naruszenie przez Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu (w szczególności § 12), poprzez ich usuwanie.

 

SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU, PODANIE WYNIKÓW

 

§13

 1. Zwycięzcą Konkursu jest jedna osoba wyłoniona z pośród Uczestników Konkursu, którzy – w ocenie Komisji Konkursowej – wykonali Zadanie Konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a która to najpełniej lub najciekawiej wykonała Zadnie Konkursowe (dalej: „Zwycięzca Konkursu”).
 2. Spośród wszyskich Zadań Konkursowych Komisja Konkursowa wyłoni jedną osobę, która otrzyma nagrodę główną. Dodatkowo, na koniec każdego kolejnego tygodnia, Komisja Konkursowa nagrodzi 3 osoby nagrodami tygodnia oraz 10 osób Voucherami, zgodnie z harmonogramem stanowiącym zalącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Zwycięzca Konkursu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zostanie ogłoszony w odrębnym poście zamieszczonym na Profilu, zgodnie z harmonogramem stanowiącym zalącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nie wyłonienia Zwycięzcy Konkursu i nie przyznania nagrody.

 

§14

 1. Zwycięzca Konkursu wskazany w poście, o którym mowa w §14 ust 3 niniejszego regulaminu jest zobowiązany do przesłania wiadomości prywatnej do Profilu w terminie 3 dni od dnia publikacji posta, co umożliwi Organizatorowi przekazanie Nagrody.
 2. W razie nieprzesłania prywatnej wiadomości przez Uczestnika Konkursu w terminie określonym w ust. 1 powyżej, uprawnienie do nagrody wygasa.
 3. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody nie spełnia wymagań przewidzianych w Regulaminie. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora, a uprawnienie Uczestnika Konkursu do nagrody wygasa.

 

§15

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczona na Profilu w terminach okreslonych w załączniku do niniejszego regulaminu.

 

NAGRODY

 

§16

 1. Organizator przewiduje jedną Nagrodę Główną oraz 52 nagrody dodatkowe.
 2. Nagrodą w Konkursie jest:
  1. 1 nagroda główna (do wygrania przez cały miesiąc dla wszystkich biorących udział)
  2. 4 nagrody tygodnia nr I (do wygrania po jednej w każdym tygodniu)
 • najbardziej wartościowe nagrody tygodnia
  1. 4 nagrody tygodnia nr II (do wygrania po jednej w każdym tygodniu)
 • 3 nagrody od partnerów w tym 2 alkoholowe (w tym przypadku wygrani tylko 18+)
  1. 4 nagrody tygodnia nr III (do wygrania po jednej w każdym tygodniu)
 • ubrania od Mr. Pancake (losowo koszulki, bluzy itp.)
  1. 40 nagród – voucher na darmowego pankejka (do wygrania 10 tygodniowo)

(dalej: „Nagroda”)

 1. Z chwilą wydania Zwycięzcy Konkursu Nagrody Organizator:
 • nabywa całość autorskich praw majątkowych i pokrewnych powstałych oraz zależne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni, korzystania i rozporządzania utworami i prawami w całości i/lub we fragmentach, w postaci ukończonej i nieukończonej, w ramach eksploatacji tych utworów w wyniku wykonania Zadania Konkursowego z chwila wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego – wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym zapisu magnetycznego, mechanicznego, drukarską, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
 2. w zakresie rozpowszechniania Zadania Konkursowego na stronach internetowych Organizatora, w serwisach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zwycięskiej odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie
 • nabywa wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do zwycięskiej odpowiedzi na polach eksploatacji wskazanych w pkt. i – ii powyżej (przy czym przez wykonywanie zależnego prawa autorskiego rozumie się tworzenie, korzystanie z i rozporządzanie opracowaniami zwycięskiej fotografii).
 1. Organizator ma prawo na terenie całego świata, w ramach Nagrody, korzystać z Zadania Konkursowego w celach reklamowych i marketingowych.
 2. Zwycięzca Konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem przez Organizatora.
 3. Zwycięzca Konkursu otrzyma Nagrodę wyłącznie pod warunkiem uprzedniego przesłania wiadomości prywatnej do Organizatora zgodnie z § 15 Regulaminu.
 4. Fundatorem Nagrody jest Organizator.

 

§17

Warunkiem otrzymania nagrody jest skontaktowanie się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na Instagramie, zgodnie z §15 ust 1 powyżej, oraz odebranie nagrody fizycznie w restauracji w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 17.

 

§18

Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, jak również zamiany Nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.

 

§19

W przypadkach tego wymagających, Organizator pokryje i odprowadzi podatek od Nagrody na konto urzędu skarbowego właściwego z uwagi na adres zamieszkania Zwycięzcy Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA

 

§20

Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

 

§21

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator pozyskuje dane osobowe Uczestników Konkursu za pomocą Profilu znajdującego się na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram poprzez dobrowolne wykonanie Zadania Konkursowego przez Uczestników Konkursu.
 3. Dane przetwarzane będą w celu i w zakresie związanym z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz w celach objętych każdorazową zgodą Uczestnika Konkursu. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla organizacji oraz rozliczenia Konkursu, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody przez Uczestnika Konkursu.
 4. Organizator będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrona zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (dalej „Decyzja”).
 5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu oraz wykonanie Zadania Konkursowego stanowi zawarcie umowy). Organizator może również przetwarzać dane osobowe Uczestników Konkursu w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanym konkursem, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi również art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (pobór i wpłata należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagrody).
 6. Organizator ujawnia dane osobowe (tylko nazwa na Facebooku i/lub Instagramie) wszystkim odwiedzającym Profil w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram w poście dotyczącym rozstrzygnięcia Konkursu.
 7. W granicach przepisów prawa Uczestnikom Konkursu przysługuje prawa do:
 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie Konkursu uniemożliwi w nim udział. Uczestnik Konkursu w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
 1. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres Organizatora lub wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację nazwy profilu Uczestnika Konkursu w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram w poście dotyczącym rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych następuje w celu wpłacenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagrody do właściwego Urzędu Skarbowego.
 4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

§22

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Organizatora narusza przepisy RODO.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

§23

Reklamacje dotyczące Konkursu należy przedstawić Organizatorowi w dogodnej dla Uczestnika Konkursu formie poprzez e­mail (na adres: piotrek@mrpancake.pl) .

 

§24

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

 

§25

Organizator powiadomi Uczestnika Konkursu o wyniku postępowania reklamacyjnego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

Uczestnikowi Konkursu nagrodzonemu w Konkursie oprócz Nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

§27

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika Konkursu.

 

§28

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

 

§29

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z winy i działań Uczestnika Konkursu wpisy utracone, uszkodzone, niewłaściwe zaadresowane lub złożone po upływie określonego w Konkursie terminu.

 

§30

Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.

 

§31

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane oraz o których zostanie opublikowana wzmianka na Profilu w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram – pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć na prawa Uczestników Konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmian.
 2. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Profilu. W razie sprzeczności między komunikatami lub informacjami w przedmiocie Konkursu a postanowieniami Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu.

 

§32

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

§33

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.

 

§34

Wszelkie ewentualne spory, które mogą powstać w związku z uczestnictwem w Konkursie, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.